subscribe: Posts | Comments

Zwycięskie życie

0 comments

Jako Boże dzieci jesteśmy osobami posiadającymi unikalne szczególne cechy i możliwości nie zawsze o nich wiemy nie zawsze z nich korzystamy jednak nie znaczy to że nie są one prawdą. Człowiek który zapomniał że ma schowane pieniądze wetknięte w książkę na półce ciągle je posiada jednak nie użyje ich nawet jeżeli ich bardzo potrzebuje z powodu braku świadomości ich posiania. Podobnie dzieje się z nami jeżeli nie mamy świadomości tego co do nas należy w Chrystusie nie będziemy z tego korzystali we właściwy sposób. Potrzebujemy poznawać prawdę ewangelii czyli dobrej nowiny dla nas by odkryć co dobrego ona zawiera dla nas jako dzieci bożych. Jedną z ważnych prawd jest to iż jesteśmy stworzeni jako zwycięzcy w naszych odrodzonych duchach. Jezus zwyciężył szatana pokonał śmierć zyskał dla nas życzliwość Boga i przekazał nam swoje zwycięstwo oczekując że będziemy w nim żyli.

  1. Co Bóg obiecuje dla swojego ludu? Ps 91.14-16
  2. Co ap. Paweł chce powiedzieć nam o Bogu mówiąc o swoich problemach? 2.Kor.1.8-10
  3. Jakie skutki miała śmierć Jezusa dla diabła, jakie dla nas? Hebr. 2:14-15
  4. Jakie dwa warunki musimy spełnić by mieć zwycięskie życie?1 Jan. 5:4-5
  5. Czy zwycięstwo osiągamy czy jest nam dane? 1 Kor. 15:57
  6. Czy doświadczenie zwycięstwa według planu Boga ma być czymś stałym czy okresowym? 2 Kor. 2:14 & Rzym. 8:37
  7. Co jest najważniejszym powodem triumfu w naszym życiu? 1 Jan. 4:4
  8. Jak powinniśmy traktować demony? Mar 16. 17 Efe.6.12
  9. W jaki sposób sprawić by diabeł uciekł od nas? Jak 4.7
  10. Jak możemy według ap Pawła zadbać o swoje duchowe bezpieczeństwo? Efe.6.13-17

-„Bez wiary nie można podobać się Bogu” – to stwierdzenie jest wyzwaniem dla nas zobowiązującym do zajęcia pozycji zaplanowanej przez Boga, a oto jeszcze kilka wersów na omawiany temat.

Joel. 3:15 Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem!

Obj. 12:11:A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

Obj. 21:7Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Rzym. 12:21:Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.