subscribe: Posts | Comments

Uzdrowienie

0 comments

Uzdrowienie jest jednym z najczęściej wspominanych tematów w Nowym Testamencie. Cała Biblia, a szczególnie Nowy Testament są pełne świadectw o nadprzyrodzonej ingerencji Boga w życie ludzi. Wśród nich najczęściej występuje uzdrowienie. Z ewangelicznych opisów możemy dojść do wniosku, że Chrystus spędzał więcej czasu na uzdrawianiu i uwalnianiu od demonów niż na głoszeniu. Po swoim zmartwychwstaniu w bardzo zdecydowany i wyraźny sposób przekazał odpowiedzialność za kontynuację tej służby Kościołowi.
Celem tej broszurki jest przybliżenie tego, często zaniedbywanego przez Kościół tematu. Przyjrzyjmy się więc kilku istotnym faktom dotyczącym uzdrowienia dokonywanego przez Boga, które powinny nam pomóc w ukształtowaniu biblijnego poglądu w tej kwestii.

1. Bóg, w dziele stworzenia człowieka obdarował go doskonale zdrowym ciałem. Stan ten nigdy by się nie zakończył, gdyby nie grzech i wpływ szatana.

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.” 1 Moj. 1:31

2. Bóg przedstawia się nam jako uzdrowiciel.

„Ja Pan, twój lekarz” I Moj.15. 26

3. Słowo Boże wyraźnie deklaruje, że posiada moc dokonywania fizycznego uzdrawiania naszych ciał, gdy poddamy się jego działaniu.

”Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć I wyratować ich od zagłady.”Ps.107.20

„Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!
Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,
Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.” Prz.4.20-22

4. Uzdrowienie w Nowym Testamencie jest przedstawiana jako Boże działanie w odpowiedzi na naszą wiarę.

„I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.” Mat.8.13

5. Nowy Testament przedstawia uzdrowienie jako normalną posługę Kościoła.

„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.” Jak.5.14-15

6. Uzdrowienie następuje w wyniku słuchania Ewangelii.

„A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził.” Dz.Ap.14.8-10

„Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?” Gal.3.5

7. Dokonane przez Chrystusa dzieło odkupienia, Biblia przedstawia w ścisłym powiązaniu z odpuszczeniem win i uzdrowieniem chorych.

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” 1P.2.24

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jak.5.16

Powyższe argumenty nie są jedynymi, które moglibyśmy przytoczyć, w celu przywrócenia uzdrowieniu właściwego miejsca w Kościele. Dlatego też, chcemy podać kolejne , równie istotne fakty , których jako ludzie wierzący nie możemy zignorować.

A. Z treści Ewangelii możemy odczytać jakie było wyobrażenie Chrystusa dotyczące naszej posługi w ewangelizacji świata. Ewangelie trzykrotnie wymieniają sytuacje, w których Chrystus posyła uczniów w celu głoszenia ewangelii. Przy każdej z tych okazji wyraźnie zauważamy, że w Jego wyobrażeniach, głoszeniu miała towarzyszyć nadprzyrodzona moc:

I. Rozesłanie 12-tu 

„I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób.
I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali.” Łuk. 9:1-2

II. Rozesłanie 72 

„A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: (…) uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.” Łuk. 10:1-9

III. Wielkie posłannictwo. 

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.” Mar. 16:15-20
Powinniśmy więc zadać sobie pytanie : Czy nasze wyobrażenia o tym, jak powinniśmy głosić ewangelię, pokrywają się z wyobrażeniami Chrystusa ?

B. Słowo Boże wskazuje nam, że jedną z normalnych aktywności Ducha Świętego w Kościele jest uzdrowienie. I tak apostoł Paweł w Liście do Koryntian, opisując działanie Ducha Świętego poprzez wierzących , mówi o darach uzdrowień. ( I Kor.12 )

C. Ostatnim faktem, który chcemy przedstawić jest to, że niezmienny Chrystus w swym nienaruszalnym Słowie obiecał, że uzdrowienie będzie częścią normalnego życia w Kościele, co dzieje się przez wszystkie wieki i czego my także jesteśmy świadkami. Chcemy zatem podzielić się osobistymi świadectwami potwierdzającymi praktyczny wymiar tej prawdy.

Iza: Od wielu lat co jakiś czas moje normalne funkcjonowanie jest ograniczane przez dolegliwości ze strony tak zwanych „korzonków”. W celu zmniejszenia objawów sztywności i bólu za każdym razem musiałam korzystać z silnych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i rozkurczowych. Gdy w tym roku zostałam unieruchomiona przez powyższe dolegliwości, postanowiłam poddać się Bożemu Słowu dotyczącemu uzdrowienia. W imieniu Jezusa wystąpiłam przeciwko tej niemocy i nakazałam, aby opuściła moje ciało. W czasie tej modlitwy nieprzyjemna sztywność kręgosłupa natychmiast ustąpiła. Bardzo znacząco zmniejszył się także ból. Jeszcze przez dwa lub trzy dni odczuwałam nieznaczny ból mięśni w okolicach kręgosłupa, po czym wszystkie dolegliwości całkowicie ustąpiły bez konieczności stosowania leków.

Leszek: W dzieciństwie przechodziłem obustronne zapalenie uszu, które było niewłaściwie leczone. Skutkiem tego, przez następnych około 10 lat doświadczałem częstych nawrotów choroby i bólów głowy. Modliłem się kilkakrotnie z powodu tego problemu. Jednak, przez długi czas nic się nie zmieniało. Przełom nastąpił podczas nabożeństwa, w trakcie którego kaznodzieja, któremu nic nie mówiłem o swoim problemie, podszedł do mnie i polecił, abym położył dłonie na swoje uszy. Po wykonaniu tego gestu od razu zostałem uzdrowiony.

Podczas spotkania modlitewnego w kościele, przeżywaliśmy wyraźną obecność Ducha Świętego. Odczułem, że zstąpiła na mnie moc potrzebna do uzdrowienia. Powiedziałem o tym uczestnikom spotkania. Zaproponowałem modlitwę z nałożeniem rąk. W spotkaniu tym , uczestniczyła także moja żona Agnieszka, która od trzech lat narzekała na uciążliwe bóle brzucha. Z ich powodu była zresztą operowana. Leczenie nie przyniosło jednak pełnych rezultatów. Bóle wciąż nie ustępowały. Oboje z Izą położyliśmy na nią ręce i modliliśmy się o zamanifestowanie się uzdrowieńczej mocy krzyża. Od tej modlitwy do dzisiaj minęły już miesiące, a bóle nie powróciły.

Podczas jednego z wyjazdów modliliśmy się o Violę w sprawie bardzo uciążliwej migreny. Po modlitwie ataki ustały na trwałe. W trakcie ogólnej modlitwy, którą prowadziliśmy razem, został uzdrowiony jej uczestnik z kontuzji nogi. Co ważne nie modliliśmy się o to, sam uzdrowiony był tym zaskoczony. Ponadto wdziałem podczas moich spotkań wiele dramatycznych uzdrowień między innymi ; usunięcie niedowładu będącego skutkiem wylewu, zniknięcie przerzutów raka, uwolnienia od różnych nałogów włączając w to uzależnienie od heroiny, nagłe uzdrowienia wad kręgosłupa…

Podsumowanie :
Poprzez powyższe przykłady chcemy dać świadectwo, że Bóg nie tylko może, ale również i chce uzdrawiać chorych dzisiaj, w takim samym stopniu jak 2000 lat temu. Jesteśmy przekonani o tym w oparciu o analizę tekstu Pisma Świętego, jak również w oparciu o osobiste doświadczenie. Głęboko wierzymy, że każdy wierzący człowiek może uczestniczyć w duchowej odnowie, przywracającej osobiste doświadczenie różnorodności działania Ducha Świętego, obejmującego także uzdrowienie.

Leszek Korzeniecki & Izabela Jachimiak 

cytaty; Biblia Warszawska